Filtriraj po kategoriji
Međunarodna tekstilna grupa
Dijagnoza pre lansiranja odeće sa sertifikatom GOTS
OTKRIJTE PODRŠKU ECOCERTA
* Analiza poslovne prakse preduzeća u štamparskom sektoru * Intervjui sa različitim odeljenjima (nabavka, proizvodnja, osiguranje kvaliteta itd.) * Terenska procena industrijske lokacije * Obuka tehničkih timova na GOTS standardu * Saveti o procesima koji će se primeniti kako bi se olakšalo lansiranje linije sertifikovanih proizvoda * Izveštaj koji uključuje plan korektivnih mera

ishod

Lansiranje 20 organskih referenci za tekstilni tekstil
Međunarodna poljoprivredno-prehrambena grupa
Studija tržišta u Aziji i na Bliskom Istoku
OTKRIJTE PODRŠKU ECOCERTA
* Analiza organskog tržišta u Aziji i na Bliskom Istoku * Saveti o strategiji pozicioniranja za nove proizvode * Regulatorna i tehnička podrška za definisanje uslova proizvodnje koji će se primeniti na ovim tržištima

ishod

Predlog 3 scenarija pozicioniranja na tržištu
Korporativna fondacija
Procena zahteva za finansiranje šumsko-klimatskih projekata
OTKRIJTE PODRŠKU ECOCERTA
* Pravljenje finansijskog plana kompanije * Primena praktičnih pomoćnih materijala i evaluacija projekata * Razvoj verodostojnog i pragmatičnog sistema procene za podršku odlukama o finansiranju fondacije za šumsko-klimatske projekte (pošumljavanje, smanjenje emisije ugljenika, itd.).

ishod

Sveobuhvatni alat za analizu projekata za poboljšanje pouzdanosti odluka o finansiranju
Međunarodna poljoprivredno-prehrambena grupa
Program diverzifikacije proizvodnje vanile i kakaoa
OTKRIJTE PODRŠKU ECOCERTA
* Program impact assessment on the standard of living of producers * Verification of the impact measurement method and good practices on the field * Compliance inspection of the quality of the key indicators and advice

ishod

400 proizvođača korisnika (povećanje prosečnog dohotka i poboljšanje životnih uslova)
Međunarodna tekstilna grupa
Jačanje strategije DOP-a
OTKRIJTE PODRŠKU ECOCERTA
* Dijagnoza grupnog CSR projekta * Predlog oblasti poboljšanja: praktične implikacije za validaciju, identifikovanje novih tema, koherentnost programa i kompatibilnost sa smernicama CSR standarda, interna komunikacija i uključivanje zaposlenih itd.

ishod

Uvođenje politike DOP-a koja integriše zahteve GOTS standarda
Internationalni NGO
Pomoć u strategiji promocije poljoprivrednih proizvoda
OTKRIJTE PODRŠKU ECOCERTA
* Strateška analiza scenarija promocije za dva prerađena poljoprivredna proizvoda iz Burkine Faso: indijski orah i sušeni mango * Intervjui sa sektorima klijenta i lokalnim vlastima * Uporedna analiza troškova i koristi mogućih znakova kvaliteta: organske, geografske oznake, poštena trgovina itd.

ishod

Priprema akcionog i budžetskog plana za svaki promotivni scenario
Agri-food SME, Francuska
Smernice za primenu „Kulture bezbednosti hrane“
OTKRIJTE PODRŠKU ECOCERTA
* Definicija i primena kulture bezbednosti hrane. Identifikacija izazova u skladu sa strategijom opšteg menadžmenta * Postavljanje ciljeva i učestvovanje u razvoju akcionog plana * Operativno predstavljanje projekta "Food Safety Culture "

ishod

Definicija politike kulture bezbednosti hrane i uvođenje alata za olakšavanje procesa
Trgovac-baštenski centar
Pomoć u primeni prava dobavljača
OTKRIJTE PODRŠKU ECOCERTA
* Analiza postojeće poslovne prakse kako bi se identifikovale glavne tačke posvećenosti dobavljačima * Procena trenutne situacije u vezi sa upravljanjem ekološkim i socijalnim rizicima u okviru proizvodnih lanaca * Obuka timova za podizanje njihove svesti o pristupu * Priprema tačaka praćenja za procenu dobavljača * Stvaranje modula za obuku za e-učenje

ishod

Stvaranje 4 prilagođena modula za e-učenje u grupi Politika odgovorne kupovine
Hemijska sektorska grupa
Pomoć za strategiju društveno odgovornog poslovanja koja se primenjuje na dobavljače.
OTKRIJTE PODRŠKU ECOCERTA
* SWOT analiza sistema i alati za procenu DOP-a dobavljača * Pregled dokumenata i intervjui sa ključnim odeljenjima (nabavka, osiguranje kvaliteta, DOP) * Identifikacija strateških područja za jačanje politike odgovornog snabdevanja * Ukupni izveštaj o performansama uspostavljenog sistema * Predlozi akcija koje uzimaju u obzir dužnost kompanije prema zaposlenima, kako bi se sprečili socijalni, ekološki i menadžerski rizici

ishod

Validacija strategije DOP dobavljača od strane glavnog klijenta grupe
Međunarodna kozmetička grupa
Pomoć u praćenju programa održivosti
OTKRIJTE PODRŠKU ECOCERTA
* Praćenje grupe da postigne ciljeve svog programa održivosti * Analiza proizvodnih lanaca sirovina i definisanje najbolje strategije za procenu i praćenje pokazatelja socijalnih i ekoloških performansi (KPI) * Podržati implementaciju više ugovora kako bi se osigurala posvećenost svih učesnika u sektoru održivoj metodi proizvodnje i raspodele vrednosti.

ishod

Svake godine procenjuje se 39 pokazatelja učinka, pomoć pri potpisivanju 10 višestranačkih ugovora
Međunarodna konsultantska kompanija
Pomoć u uspostavljanju tri lanca organske proizvodnje
OTKRIJTE PODRŠKU ECOCERTA
* Identifikacija igrača svih ekonomskih statusa od tri dotična proizvodna lanca: sočivo, kaktus, pčelarski proizvodi * Dijagnoza trenutne proizvodne prakse * Predlog akcionog plana za uvođenje organske poljoprivrede * Razvoj alata i tehničkih vodiča prilagođenih svakom sektoru (period konverzije, praksa proizvodnje i prerade, etiketiranje itd.) * Obuka proizvođača i instruktora kako bi se osigurao kontinuitet projekta

ishod

Obuka više od 150 proizvođača i tehničara
FAO
Analiza tržišnih trendova nadoknađivanja ugljenika u poljoprivredno-prehrambenom sektoru
OTKRIJTE PODRŠKU ECOCERTA
* Mapiranje placeva proizvođača uključenih na tržište smanjenja emisije ugljenika (regulatorna tela, privatne kompanije, vlasnici etiketa itd.) * Pregled dokumenata postojećih metodologija i trendova * Intervjui sa različitim sektorima kako bi se analizirale snage i slabosti uspostavljenih sistema procene i unapređenja.

ishod

U toku
Centralna nabavna kancelarija
Referentna oznaka akvakulture i održivog ribolova
OTKRIJTE PODRŠKU ECOCERTA
* Analiza oznaka održivog ribolova i akvakulture * Učešće u razvoju strategije kupovine morskih plodova * Stvaranje internog privatnog standarda dobrih praksi za odgovornu kupovinu proizvoda ribarstva i akvakulture.

ishod

Analizirano je 9 oznaka održivog ribarstva i akvakulture
Tekstil VSE
Pomoć u primeni strategije DOP-a
OTKRIJTE PODRŠKU ECOCERTA
* Obuka internog službenika za DOP * Nastavak individualne podrške na lokaciji. * Identifikacija izazova u skladu sa strategijom opšteg menadžmenta * Organizacija unutrar sistema i konsultacije sa zainteresovanim stranama * Postavljanje ciljeva i učestvovanje u razvoju akcionog plana * Operativno predstavljanje DOP projekta.

ishod

Stvaranje internog privatnog standarda dobre prakse kupovine za proizvode iz održivog ribarstva i akvakulture. "
Međunarodna kozmetička grupa
Stvaranje nezavisnog alata za procenu
OTKRIJTE PODRŠKU ECOCERTA
* Analiza snaga i slabosti odgovornog programa za nabavku kozmetičkih sirovina i tekstilnih dodataka * Razvoj mreže za procenu ekološke i socijalne procene za proizvodne lance ovih sirovina i pribora * Sprovođenje procena u 24 zemlje * Izveštavanje i predlaganje akcionih planova za dalji razvoj proizvodnih lanaca i poboljšanje uticaja

ishod

Dobijanje CSR oznake: SME +
Maloprodaja
Razvoj obrazovnih alata za pomoć u uvođenju organskih proizvoda
OTKRIJTE PODRŠKU ECOCERTA
* Vođenje strategije uvođenja organskih proizvoda u svim odeljenjima prodavnica * Proizvodnja video materijala (snimanje zajedno sa osobljem prodavnice) koji pokazuje dobre prakse koje se svakodnevno primenjuju u organskoj distribuciji * Priprema vodiča i informativnih listova specifičnih za svako odeljenje * Obuka i personalizovana pomoć za timove u prodavnicama

ishod

32 proizvodna lanca periodično se ocenjuju od 2009. godine
Specijalizovane prodavnice pića
Razvoj alata za promociju sistema kvaliteta
OTKRIJTE PODRŠKU ECOCERTA
* Dijagnoza sa savetima za unapređenje sistema kvaliteta * Obuka timova za podizanje svesti o primeni pristupa * Priprema pravilnika koji iznosi glavne principe pristupa kvalitetu.

ishod

Brzo predstavljanje novih organskih odeljenja u 120 novih prodavnica
Sektor boja
Stvaranje privatnog standarda
OTKRIJTE PODRŠKU ECOCERTA
* Pomoć u promociji dobrih praksi međunarodne grupe u sektoru boja * Identifikacija dobrih formulacija i proizvodnih praksi kompanije koje treba promovisati kako bi se istakla na ovom tržištu * Priprema privatnog standarda sa kriterijumima i indikatorima inspekcije i stvaranje nezavisnog sistema revizije.

ishod

Izrada alata za analizu rizika i praćenje sistema kvaliteta
Šumarska grupa
Priprema tehničkih specifikacija
OTKRIJTE PODRŠKU ECOCERTA
* Identifikacija lokalnih učesnika * Izmena FSC standarda u partnerstvu sa FSC Francuska radi prilagođavanja FSC standarda Novoj Kaledoniji * Stvaranje i organizacija radionica za pomoć u pripremi tehničkih specifikacija * Definicija i priprema inspekcijskih kriterijuma i indikatora * Koordinacija procesa validacije sa FSC International.

ishod

Lansiranje 3 prirodne boje
FAO
Stvaranje dve pilot geografske oznake
OTKRIJTE PODRŠKU ECOCERTA
* Identifikacija određenih proizvoda koji ispunjavaju uslove za geografsku oznaku * Definisanje karakteristika s obzirom na geografsko područje * Uspostavljanje sistema zvaničnih znakova kvaliteta i porekla u provinciji Bursa * Jačanje pravnog i institucionalnog okvira * Strukturiranje i obuka grupa proizvođača * Marketinški test za procenu atraktivnosti proizvoda.

ishod

Pokretanje dve geografske oznake u Bursi u Turskoj
Profesionalna federacija
Razvoj alata za analizu i upravljanje životnom sredinom
OTKRIJTE PODRŠKU ECOCERTA
Razvoj mrežne platforme (SaaS model) za lako sprovođenje analize životne sredine i upravljanje odgovarajućim akcijama za MSP u organskom sektoru

ishod

Alat za analizu i praćenje stanja životne sredine na mreži čiji je domaćin sindikat, a koji je dostupan članovima
Vinska kompanija
Dijagnoza pre obeležavanja
OTKRIJTE PODRŠKU ECOCERTA
* Uočavanje i analiza DOP prakse u kompaniji s obzirom na ISO 26000 smernice i DOP etiketu: E + (Preduzetnici + obaveznici) * Identifikovanje područja za poboljšanje i pomoć timovima u definisanju strategije DOP-a * Dijagnoza i akcioni planovi koji će se primeniti za planiranje i upravljanje strategijom DOP-a kako bi se dobila oznaka.

ishod

Označavanje pod CSR oznakom „Preduzetnici + obaveznici“
OTKRIJ VIŠE