Opšti uslovi korišćenja web stranice

===

Sadašnju web stranicu („Web lokacija“) razvija Ecocert u svoje ime i za svoje podružnice („Ecocert“). Bilo koja upotreba web lokacije mora biti u skladu sa Uslovima korišćenja koji su detaljno opisani u nastavku („Uslovi korišćenja“).

ČLAN 1. PRIHVATANJE OPŠTIH USLOVA KORIŠĆENJA

Sadašnji Uslovi Korišćenja popravljaju pravni okvir u kojem usluge web stranice pruža Ecocert, a korisnik web lokacije može ih samo koristiti. Korišćenjem web stranice pretpostavlja se da je korisnik prihvatio uslov i da se složio da ih poštuje.

Stoga se preporučuje da se uvek prvo obratite najnovijoj verziji Uslova korišćenja prilikom pristupanja ovoj web lokaciji. Najnovija verzija je uvek dostupna na ovoj stranici. U slučaju da se korisnik ne slaže sa Uslovima korišćenja, ne bi trebalo da koristi web lokaciju.

ČLAN 2. SADRŽAJ WEB SAJTA

Sadržaj dostupan na Web lokaciji dostupan je u informativne svrhe. Ecocert koristi sva moguća sredstva kojima raspolaže kako bi bio siguran da su podaci na web lokaciji pouzdani i da bi ih održavao ažurnim. Dalje, Ecocert zadržava pravo da u bilo kom trenutku i bez najave modifikuje web lokaciju i usluge koje opisuje.

Međutim, Ecocert ne može da garantuje da su sve informacije dostupne na veb lokaciji uvek tačne, potpune i / ili ažurne. Stoga će na Korisniku biti da sa Ecocertom proveri tačnost podataka koje želi da koristi. Ecocert ne daje nikakve izričite ili prećutne garancije u vezi sa web stranicom ili delom web stranice.

ČLAN 3. INTELEKTUALNA SVOJINA I FOTO KREDITI

Web lokacija i svi njeni elementi - posebno, ali ne ograničavajući se na tekstove, zaštitne znakove, logotipe, slike, fotografije, zvukove, video zapise, muziku, baze podataka i aplikacije - ekskluzivno su vlasništvo njihovih autora. Shodno tome, svako reprodukovanje, predstavljanje, modifikovanje, menjanje, distribucija i / ili eksploatacija, u celini ili delimično, web stranice ili bilo kog od elemenata od kojih je ona sastavljena bilo kojim postupkom je zabranjeno, u skladu sa Zakonom o intelektualnoj svojini.

Pristup web lokaciji neće se tumačiti kao priznanje prava i generalno, ne dodeljuje svojim korisnicima nikakva prava intelektualne svojine koja se odnose na bilo koji element web stranice, a koja ostaju u isključivom vlasništvu njihovih autora. Zabranjeno je unošenje bilo kakvih podataka na web lokaciju koji modifikuju ili bi mogli izmeniti njegov sadržaj ili izgled.

ČLAN 4. STVARANJE HIPERLINK-A KOJI SE ODNOSE NA OVAJ WEB SAJT

Ecocert odobrava hipervlinkove koji se odnose na ovu web lokaciju, pod sledećim uslovima:

  • Zabranjeno je ugraditi bilo koju stranicu ove web lokacije u drugu web lokaciju. Međutim, dozvoljeni su hiperlinkovi koji omogućavaju pristup stranicama postojeće web stranice otvaranjem posebnog prozora.
  • Naslov hiperlinka mora sadržati izričitu napomenu www.ecocert.com
  • )“, ili mora biti jasno naznačena veza između hiperlinka i Web lokacije i / ili Ecocert-a , kako bi se izbegla zabuna u javnosti.

Ovo ovlašćenje se ne odnosi na bilo koju veb stranicu ili bilo koji drugi medij koji sadrži hiperlink koji se odnosi na web lokaciju koja može uticati na sliku ili reputaciju Ecocert-a.

Ecocert neće biti odgovoran na bilo koji način za bilo koje web stranice ili bilo koji drugi medij koji sadrži hiperlink koji se odnosi na Web lokaciju i ne odbija nikakvu odgovornost u vezi sa njihovim sadržajem i upotrebom.

ČLAN 5. ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA

Ecocert je razvio specifičnu politiku u vezi sa zaštitom ličnih podataka u skladu sa važećim zakonima i propisima. [Ova smernica je dostupna na web lokaciji.] (

https://[www.ecocert.com/en/flatpage/data-protection-policy](https://www.ecocert.com/en/flatpage/data-protection-policy)

ČLAN 6. KOLAČIĆI

Ecocert je razvio specifičnu politiku u vezi sa upravljanjem kolačićima. [Ova politika je dostupna na web lokaciji.] (

https://www.ecocert.com/en/flatpage/cookies-management-policy

ČLAN 7. ODGOVORNOST

Ecocert isključuje, u meri u kojoj je to zakonom dozvoljeno, bilo kakvu odgovornost u vezi sa direktnom ili indirektnom štetom koja je posledica ili je povezana sa upotrebom, funkcionisanjem ili nedostupnošću Web lokacije i njenog sadržaja.

Podešavanja vašeg brovsera, posebno ona koja odbijaju kolačiće, mogu učiniti određene funkcije i / ili stranice web lokacije nedostupnim. Ecocert ne snosi odgovornost za ovo.

Ecocert zadržava pravo da u bilo kom trenutku izvrši bilo kakve izmene, ispravke ili modifikacije Web lokacije i njenog sadržaja.

Veze na ovoj veb lokaciji koje se odnose na drugu web stranicu ne mogu se tumačiti kao odobrenje ove druge web stranice ili njenog sadržaja od strane Ecocert-a, a Ecocert ne može biti odgovoran za informacije, mišljenja i preporuke sadržane na njima. Pominjanje veza ili zaštitnih znakova, imena, usluga, imena domena i imena drugih kompanija ne podrazumeva, ukoliko nije drugačije naznačeno, postojanje bilo kakve veze između Ecocert-a i / ili njegovih kacelarija internacionalno i ovih kompanija, proizvoda ili usluga, zaštitnih znakova ili imena u pitanje.

ČLAN 8. UPRAVLJAČKO PRAVO I NADLEŽNOST

Smatraće se da se svaka upotreba Web lokacije dogodila na francuskoj teritoriji. Za svaki spor u vezi sa upotrebom Web stranice i / ili njenog sadržaja regulisaće se francusko pravo i podneće se sudovima u Tuluzu u Francuskoj.